مطالب مرتبط:

شکایت مریضان از خدمات اما شکایت مسوولان از بودجه

بیمارانی که برای تداوی به شفاخانه‎های دولتی مراجعه می‎کنند از بی‎عدالتی، خویش‎خوری و واسطه‎بازی در این شفاخانه‎ها شاکی اند. مریضان در شفاخانه‎های دولتی در شهر کابل، در مصاحبه با کلیدگروپ، گفته‎اند که شفاخانه‎های دولتی نه تنها از تجهیزات این شفاخانه‎ها برای تداوی مریضان به شکل درست کار نمی‎گیرند که عدالت و شفافیت را نیز در توزیع دواها به مریضان رعایت نمی‎کنند. به ادعای آنان، بیشتر اوقات مریضان مجبور می‎شوند برای انجام یک سلسله معاینات به شفاخانه‎ها و کلینیک‎های خصوصی مراجعه کنند و دواهای مورد نیاز شان را نیز از دوا‎خانه‎های غیردولتی و در برابر پول گزاف تأمین نمایند.

مطالب اخیر