مطالب مرتبط:

تعمیر جدید اداره توزیع تذکره های الکترونیکی افتتاح شد

تعمیر جدید اداره توزیع تذکره های الکترونیکی و ثبت احوال نفوس را امروز افتتاح گردید تاج محمد جاهد وزیر داخله امروز هنگام افتتاح این ساختمان گفت، با فعالیت این اداره پروسه ثبت احوال نفوس با شفافی

مطالب اخیر