مطالب مرتبط:

پایان روند استیضاح وزرای کابینه؛ ادامه تقابل حکومت و مجلس

روند یک هفته ای استیضاح وزرای کابینه نیز با انتقادهای آگاهان و برخی اعضای مجلس به همراه بود. برخی از نمایندگان میانه رو مجلس با انتقاد از روند استیضاح وزرا گفته اند که در این روند عدالت از سوی نمایندگان در نظر گرفته نشده است.

مطالب اخیر