مطالب مرتبط:

ملت کشمیر و فریادهای خاموش!

تبعیض سیستماتیک دولتهای غربی و به تبعه آن سازمان ملل و برخی از دولتهای مسلمانِ همپیمان با استکبار غرب، بواقع که تاسفبار و زجر دهنده است و این پرسش را برای چند هزارمین بار مکرر در گوش انسانیت و مدعیان غربی آن فریاد می کند که چه تفاوتی است میان انسان شرقی و غربی و میان ظلم و ستمی که به هر دو نوع انسان در سرزمینهای مختلف جهان، تحمیل می شود؟

مطالب اخیر