مطالب مرتبط:

تشنجات بحرین، جزء سیاستهای پوشالی و ستم هدفمند آل خلیفه

از پنجاه سال به این طرف در بحرین نظام حاکم است که برای مردم هیچ گونه آزادی و حقی را قائل نیست و تقریباً هشتاد و پنج در صد مردم این کشور را اعم از شیعه و سنی به زنجیر کشیده است

مطالب اخیر