مطالب مرتبط:

مجلس افغانستان به وزرای اقتصاد، بهداشت و امور مهاجران رأی اعتماد داد

مجلس نمایندگان افغانستان در آخرین نشست استیضاح وزرای دولت وحدت و ملی به «عبدالستار مراد» وزیر اقتصاد، «فیروزالدین فیروز» وزیر بهداشت و «سید حسین عالمی بلخی» وزیر امور مهاجران افغانستان رای اعتماد دادند.

مطالب اخیر