مطالب مرتبط:

مولوی آغا ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی سنگین هلمند کشته شد

مولوی آغا ولسوالی نام نهاد طالبان برای ولسوالی سنگین هملند که جدیدا به این سمت گماشته شده بود کشته شد

مطالب اخیر