مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی در دیداری با سفرای کشورهای عضو ناتو، از همکاری های آنان در کنفرانس وارسا قدردانی کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور سپاسگزاری از همکاری های شرکای بین المللی با افغانستان به ویژه اعضای کشورهای عضو ناتو، سفرای این سازمان را در یک ضیافت رسمی به ارگ دعوت نمود

مطالب اخیر