مطالب مرتبط:

برای ۳۰۰ باغدار در زون شمالشرق سهولت‌های آبیاری مساعد میشود

مسئولین ریاست زراعت و مالداری در زون شمالشرق می گوید برای ۳۰۰ باغدار سهولت های آبیاری را مساعد ساخته است محمد غلام ملاخیل مسئول بخش باغداری و مالداری ریاست زراعت در زون شمالشرق می

مطالب اخیر