مطالب مرتبط:

عبدالله عبدالله: جوانان محرک پویایی جامعه افغانستان هستند

رئیس اجرائیه دولت وحدت ملی افغانستان گفتجوانان محرک پویایی و بالندگی محیط، جامعه و کشور خود می‌باشند و مرزبندى‌هاى سیاسى، قومى، زبانی و مذهبى نباید مانع کار مشترک آن‌ها شود

مطالب اخیر