مطالب مرتبط:

فراخبر: حکومت در چند ماه اخیر شاهد بحران های زیادی …

Over the past few months, the Afghan National Unity Government has continued to grapple with a number of problems, including this week's issue of MPs dismissing ministers.‎

مطالب اخیر