مطالب مرتبط:

کمک های بین المللی به بیجاشدگان جنگ های اخیر در فراه

کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل (یو ان اچ سی آر) به بیجا شدگان جنگ های اخیر فراه مواد اولیه توزیع کرد.

مطالب اخیر