مطالب مرتبط:

غصب زمین و فساد اداری در غزنی بیداد می کند!

در همه ادارات غزنی بخصوص در ریاست معارف و شهرداری واسطه بازی و فساد اداری به طور وسیع وجود دارد.

مطالب اخیر