مطالب مرتبط:

شهرک امارت در هفته های نزدیک به بهره برداری سپرده می شود

وزارت امور شهرسازی می‌گوید پروژۀ شهرک خانه‌سازی القصبه و شهرک امارت تا چند هفتۀ دیگر به بهره‌برداری سپرده می‌شود

مطالب اخیر