مطالب مرتبط:

خبر ساعت ده، ۳۰ سرطان ۱۳۹۵

آگاهان می‌گویند که بی‌برنامه‌گی و نیز بی‌پروایی حکومت به‌خشکانیدن منابع مالیِ داخلی هراس‌افگنان، میدان‌های نبرد را داغ‌تر ساخته‌است

مطالب اخیر