مطالب مرتبط:

لوی سارنوالی: به سه قضیۀ فساد اداری رسیده‌گی شده‌است

لوی سارنوالی افغانستان می گوید، تا کنون دوسیه های ۵۵ تن در پیوند به جرم های بزرگ فساد اداری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رسیده است. جمشید رسولی سخنگوی لو...

مطالب اخیر