مطالب مرتبط:

دادگاه عالی مرجع تفسیر کننده قانون اساسی نیست

مجلس نمایندگان در مورد طلب وضاحت استیضاح وزرای کابینه از سوی رییس جمهور، پاسخ داد و می گوید که دادگاه عالی مرجع تفسیر کننده قانون اساسی نمی باشد.

مطالب اخیر