مطالب مرتبط:

افغانستان اینبار با ترامپ ملیاردر

سـرانجــام پــس از یـک ســال و انــدی تبلیغات انتخاباتی، نامزد جنجالی جمهوری‎خواهان امریکا در میان بهت و ناباوری جهان پیروز انتخابات شد، در حالی‎که پیروزی این سرمایه‎دار جنجالی بسیار غیرقابل پیش‎بینی بود.

مطالب اخیر