مطالب مرتبط:

مجلس افغانستان چهار وزیر دیگر را استیضاح و یک وزیر را سلب صلاحیت کرد

مجلس نمایندگان افغانستان امروز چهار وزیر دیگر را استیضاح و از وزیر مخابرات و تکنولوژی سلب صلاحیت کرد اما وزرای زراعت، مبارزه با مواد مخدر و انرژی و آب در سمت‌هایشان ابقا شدند. به این ترتیب شمار وزرای سلب صلاحیت شده کابینه به ۷ نفر رسیده است.

مطالب اخیر