مطالب مرتبط:

رد صلاحیت وزیر مخابرات و ابقای سه وزیر دیگر

مجلس نمایندگان در چهارمین نشست استیضاحیه خود، وزیر مخابرات را رد صلاحیت و وزرای وزرای زراعت، انرژی و مبارزه با مواد مخدر را ابقا کرد.

مطالب اخیر