مطالب مرتبط:

نگرانی صرافان و بازرگانان از ناچل‌شدن کلدار هندی

سخنگوی اتحادیۀ صرافان سرای شهزاده، پس‌از ناچل‌شدن بانک‌نوت‌های ۵۰۰ و یکهزاری کلدار هندی، می‌گوید که بر بنیاد اطلاعات اولیۀ آنان، اکنون بیش‌از ۶۰ میلیون کلدار هندی در افغانستان در دوران است که بیشترین آن را بانک‌نوت‌های پنج‌صد و یک هزاری کلدار هندی تشکیل می‌دهند.

مطالب اخیر