مطالب مرتبط:

محور: عدم نظارت ازنهاد های کوچک قرضه دهی

دراین برنامه فواد امان در مورد عدم نظارت ازنهاد های کوچک قرضه دهی با سید مسعود، استاد دانشگاه بحث کرده است.

مطالب اخیر