مطالب مرتبط:

بازداشت سه شبکه تروریستی گروه طالبان در قندهار

سه شبکه تروریستی گروه طالبان که با استفاده از لباس فوای نظامی کشور به ترور موظفین دولتی اقدام می کردند ، بازداشت شدند.

مطالب اخیر