مطالب مرتبط:

جاسوسان پاکستانی در سطوح بلند دولتی جا به جا شده اند

مسئولان در خانه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی واجتماعی می گوید که اسناد و مدارک در نزد آنها وجود دارد که شماری از وزرا و والیان در حکومت افغانستان جاسوس پاکستان هستند

مطالب اخیر