مطالب مرتبط:

تحویل ۴ فروند طیاره بمب افکن A۲۹B از سوی امریکا، به قوای هوایی افغانستان

۴ فروند طیاره بمب افکن A۲۹B از سوی امریکا، به قوای هوایی افغانستان تحویل داده شداین طیاره ها شود در

مطالب اخیر