مطالب مرتبط:

اعلام حمایت کشورهای منطقه از برنامه های حکومت افغانستان در عرصه همکاری های اقتصادی در منطقه

اعلام حمایت کشورهای منطقه از برنامه های حکومت افغانستان در عرصه همکاری های اقتصادی در منطقه

مطالب اخیر