مطالب مرتبط:

رئیس جمهور: وزرا تا فیصله دادگاه عالی به کارشان با صلاحیت ادامه دهند

رئیس جمهور غنی به تمام اعضای کابینه دستور داد تا فیصله دادگاه عالی به کارشان ادامه دهند.

مطالب اخیر