مطالب مرتبط:

تمام اعضای کابینه، تا فیصلۀ دادگاه عالی به وظایفشان ادامه دهند

کابینه از دادگاه عالی کشور تقاضا کرد تا مسئلۀ استیضاح اعضای کابینه را از سوی مجلس نمایندگان بر مبنای صراحت قانون اساسی افغانستان شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال ۱۳۹۴ به وضاحت تفسیر نموده از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.

مطالب اخیر