مطالب مرتبط:

شربت گل برای درمان به هند می رود

شیدا محمد ابدالی افزود : هند پیشنهاد کرده است تا به گونۀ رایگان شربت گل را درمان کند و به زودی او به هند فرستاده خواهد شد.

مطالب اخیر