مطالب مرتبط:

کميسيون تدارکات ملی پنج قرارداد را به ارزش يک ميليارد افغانی منظور کرد

کابل(پژواک،۲۴عقرب۹۵):محمداشرف غنى رييس جمهور درنشست کميسيون تدارکات ملى تاکيدکردکه حکومت می خواهد اولويت های ملی از جمله سروی و اعمار بند ها در چارچوب قانون و با حصول اطمينان از ظرفيت شرکتها،تطبيق گردد. درنشست تدارکات ملى که شام روزگذشته تحت رياست محمداشرف غنى رييس جمهورکشور در ارگ برگزارگرديد... read more

مطالب اخیر