مطالب مرتبط:

حکومت وحدت ملی از وجود ارگانهای متعدد و انشعابی رنج می برد

هادهای تازه تاسیس یافته، همانند کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات (OCAI) و مرکز عدلی مبارزه با فساد (ACJC) هیچگاه حمایت های لازم را هم از نظر مالی و هم از نظر تخنیکی دریافت نکردند، که بی کفایتی حکومت را در توانمند سازی این نهادها به طور آشکار نشان می دهد.

مطالب اخیر