مطالب مرتبط:

آیا پارلمان ناخواسته وارد بازی حذف و ابقا شده است؟

آنچه در این مدت برای مردم ما محرز و مسلم شده این است که نه سران حکومت وحدت ملی و نه هم نمایندگان پارلمان کشور، هیچ یک، درد و دغدغه مردمی و میهنی ندارند و به تنها چیزی که البته به آن توجه و اهتمام جدی و واقعی دارند، قدرت، حکومت و ثروت است و روشن ترین گواه و دلیل بر این مدعا، اوضاع تاسفبار و رقت انگیز اقتصادی مردم و ناامنی و بدامنی های دامنه دار و مهار نشدنی در سراسر کشور در دوره حاکمیت دولت وحدت ملی است.

مطالب اخیر