مطالب مرتبط:

دولت افغانستان خواستار تفسیر قانون اساسی شد

دولت افغانستان به دنبال رد صلاحیت گروهی وزرای دولت افغانستان خواستار تفسیر ماده قانون اساسی توسط دادگاه عالی افغانستان شد.

مطالب اخیر