مطالب مرتبط:

یک خانم بر ساختمان ستره محکمه در کابل حمله کرده‌است

قوماندانی امنیه کابل می گوید، یک خانم با استفاده از اسلحه دست داشته اش بر ساختمان ستره محکمه در شهر کابل حمله کرده است فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه کابل در صحب

مطالب اخیر