مطالب مرتبط:

عبدالبصیر انور از زیر تیغ عدالت پارلمان به سلامت گریخت

حتی عدم حضور وی در دادگاه مردم سبب نشد تا قاضیان و داوران ملت افغانستان از محاکمه وی صرف نظر کنند ولی رأی نهایی دادگاه حکایت کامیابی وی در این مقام داشت هرچند که با اختلاف کمی از کمند سلب صلاحیت گریخت.

مطالب اخیر