مطالب مرتبط:

وزیر شهرسازی با بیش ترین رای تایید در پستش باقی ماند

در ادامۀ جلسه‌های استیضاحی مجلس نماینده‌گان زیر امور شهرسازی توانست با گرفتن بیش‌ترین رای تایید این مجلس تایید گردد.

مطالب اخیر