مطالب مرتبط:

ریاست جمهوری: ادامه روند استیضاح وزیران از سوی نمایندگان کمک های جامعه جهانی را کاهش می دهند

ریاست جمهوری: ادامه روند استیضاح وزیران از سوی نمایندگان کمک های جامعه جهانی را کاهش می دهند

مطالب اخیر