مطالب مرتبط:

اشرف غنی دست به دامان دادگاه عالی شد

حکومت افغانستان اعلام کرده که در مورد استیضاح وزیران از دادگاه عالی خواهان تفسیر شد.

مطالب اخیر