مطالب مرتبط:

سلب صلاحیت وزیران نباید آسیبی به نظام وارد کند

اگرمجلس نمایندگان به مساله سلب صلاحیت وزرا با دقت و آینده نگری برخورد نکند، بحران اداری موجود به مراتب تشدید خواهد یافت.

مطالب اخیر