مطالب مرتبط:

دختر رییس جمهور تاجیکستان به سمت رئیس کمیته مجلس در امور حقوقی و آزادی های اساسی شهروندان منصوب شد

دختر رییس جمهور تاجیکستان به سمت رئیس کمیته مجلس در امور حقوقی و آزادی های اساسی شهروندان منصوب شد

مطالب اخیر