مطالب مرتبط:

تطبیق برنامه پلان عمل ملی در خصوص زنان صلح وامنیت یک نیاز ملی برای کشور است

افغانستان به عنوان کشوری که طی سال های متمادی قربانی جنگ بوده، تطبیق این برنامه را یک نیاز ملی دانسته از همین رو برای بهبود وضعیت زنان اجرای مفاد این قطعنامه را مهم می پندارد.

مطالب اخیر