مطالب مرتبط:

ابقای وزیر مالیه و سلب صلاحیت وزرای معارف و ترانسپورت

مجلس نمایندگان در دومین نشست استیضاحیه خود، وزیر مالیه را ابقا و وزیران معارف و ترانسپورت را به دلیل مصرف کم بودجه در سال مالی ۱۳۹۴، برکنار کرد.

مطالب اخیر