مطالب مرتبط:

پارلمان دو وزیر دیگر را سلب صلاحیت کرد اما وزیر مالیه در پستش باقی ماند

مجلس نماینده‌گان امروز یک‌بار دیگر به ادامۀ روند استیضاح وزیران کابینه، محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه، محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و محمد حنیف بلخی، وزیر معارف را به پاسخ‌گویی طلبید اما هیچ‌یک از این وزیران به مجلس حاضر نشدند.

مطالب اخیر