مطالب مرتبط:

۲۷درصد از ساحات کشورهنوزپوشیده از ماین ومواد انفجاری است

اداره ماین پاکی وزارت دولت در اموررسیدگی به حوادث می گوید که هنوز هم ۲۷درصد از خاک افغانستان پوشیده از ماین و مواد انفجار نشده ناشی از جنگ های قبل وبعد از سال ۲۰۰۱ می باشد.

مطالب اخیر