مطالب مرتبط:

ماشین سرکوب از باقرالنمر تا عیسی قاسم

مردم بحرین اگر تاکنون با مدارا و مماشات و مسالمت، رفتار کرده اند، نشانگر پیروی بی چون و چرای آنها از دستورات دینی و تبعیت مدنی شان از اصول اعتراضات مبتنی بر حقوق شهروندی است؛ اما اگر ورق برگردد و رژيم، پاسخ اعتراض و دادخواهی و حق طلبی و عدالت جویی و دموکراسی خواهی شان را با سرکوب و ارعاب و سلب تابعیت و توسل به قوه قهریه بدهد، مردم نیز وارد مبارزات سخت افزاری با رژيم حد اقلی و بی ریشه آل خلیفه خواهند شد؛ تصمیمی که اگر اتخاذ شود، بعید است دیگر آتیه ای آرام برای تخت و بخت غاصبانه سران آل خلیفه و حتی حامیان سعودی شان، متصور باشد

مطالب اخیر