مطالب مرتبط:

فراخبر: سه وزیر کابینه از سوی مجلس نماینده گان سلب …

وزیران امور خارجه، فوایدعامه و کار و امور اجتماعی که در پیوند به مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه توسعه یی سال ۱۳۹۴ استیضاح شده بودند نتوانستند قناعت اعضای مجلس را بدست بیاورند.

مطالب اخیر