مطالب مرتبط:

اخراج اجباری پناهندگان از اروپا و بحران اجتماعی-سیاسی

تاریخ معاصر افغانستان گواه بر آن است که سه چیز متضمن بقای نظام در این سرزمین بوده: پشتوانه دینی، اجماع قومی و در نهایت، کمک و حمایت بیرونی چه در عرصه نظامی و چه در بخش‌های غیرنظامی.

مطالب اخیر