مطالب مرتبط:

هاشمی: عاملان سقوط شهر کندز کسانی استند که توسط رییس …

عاملان اصلی سقوط دوباره شهر کندز به دست طالبان کسانی استند که به فرمان رئیس جمهور سال گذشته برکنار شده بودند. اما از بهر داشتن روابط شخصی و سیاسی با مقام‌ها وچهره‌های پرنفوذ، دو باره بر کرسی‌های شان معرفی شدند.

مطالب اخیر