مطالب مرتبط:

قضایای متهمین به فساد اداری در اولین محکمه علنی بررسی شد

پس از روز ها انتظار، سر انجام محکمه علنی بررسی قضایای فساد اداری و جرایم سنگین در مرکز عدلی و قضایی برگزار شد و در این جلسه یک سارنوال نظامی اسبق لوی سارنوالی که رتبه تورن جنرالی دارد...

مطالب اخیر