مطالب مرتبط:

اقدامات حکومت، در جهت اصلاحات انتخاباتی ناکام است

تا زمانی که انتخابات افغانستان شفاف نشود ، دموکراسی و استقرار سیاسی در کشور برقرار نخواهد شد.

مطالب اخیر